خانوم کوچولوی خونه ی ما دریا

👧👒💗👩

  حسابی شیطون شدی دریا خانوم یه جا بند نمی شی همش باید دنبالت باشیم کشوها در امان نیستن،از هر جای بلندی می گیری سعی میکنی وایسی گاهی وقتا موفق میشی و گاهی نه دو تام که دندون داری،سعی میکنی بگی توپ،از مامان گفتنم خبری نیست😲😬😄   ...
29 مهر 1397